Friday, January 22, 2010

A Jewish state in Thuringia


Psoy Korolenko and Danik Redlick of the The Unternationale

An Israeli artist is challenging boundaries – national, political and artistic – with his project to create a Jewish state in the former East Germany.
Ronen Eidelman wants to raise questions about national identity, anti-Semitism and the complex relationship involving Germany, Jews and Israel.
“I want to blur the line between life and art,” he says, “and I don’t want to stay in the ghettos of galleries and museums” but go out into the streets.
While some Germans never tire of debating such topics, Eidelman’s proposal for “Medinat Weimar” apparently has touched raw nerves. One Jewish leader says he would never set foot in the new “state.” Eidelman’s university, for which the project was conceived, has distanced itself from the idea.(read more...)
to Medinat Weimar click HERE

מדינת ויימר

התנועה למען מדינה יהודית בתורינגיה
13 עקרונות התנועה
1. מדינת ויימר שואפת להקים מדינה יהודית בתורינגיה, שבירתה תהיה בעיר ויימר.
2. מדינת ויימר תהיה הפתרון לטראומה היהודית, לאשמה הגרמנית, לקונפליקט במזרח התיכון, לדיכאון המזרח-גרמני ולבעיות עולמיות שונות.
3. מדינת ויימר תעשה שימוש באוטונומיה של האמנות ובמוסדותיה, כמו גם בקמפיינים פוליטיים ובפעילות פוליטית אחרת, כדי לשכנע את אזרחי גרמניה, את האיחוד האירופי, את הקהילות היהודיות בעולם ואת הקהילייה הבינלאומית לתמוך בייסודה של מדינה זו.
4. מדינת ויימר מגדירה את השיוך "יהודי" לא באמצעות דם או מוצא, אלא באופן תרבותי-דתי: מכוח האמונות, התרבות, ההיסטוריה והגורל המשותפים ליהודים וליהודיות ממוצא מערבי ומזרחי, לערבים ולערביות פלסטינים, ואחת היא מה אמונתם הדתית, ולבני ובנות כל קבוצה אחרת שקיומה של מדינת ישראל השפיע עליהם, וכיום חולקים, מכוחה, גורל משותף.
5. מדינת ויימר תעודד בני ובנות כל לאום ורקע היסטורי או תרבותי לקחת חלק פעיל בקידומו של חזונה, הוא חזון הקמתה של מדינה יהודית בתורינגיה, והעיר ויימר בירתה.
6. מדינת ויימר תפעל לשם ריפוי האנטישמיות והפילושמיות לסוגיהן, לאיונן של השנאה העצמית היהודית והגרמנית, ולפתרון הקונפליקט המתמשך בין קבוצות יהודיות וערביות, מוסלמיות ונוצריות, וכן הלאה.
7. מדינת ויימר אינה מבקשת להחליף את מדינת ישראל שבמזרח התיכון, כי אם להקים מדינה יהודית אחרת: מדינה שתבקש להחיות את חזון אור לגויים, וכן את התרבות והרוחניות היהודיות. לצד זאת תשאף מדינת ויימר להיות מעון של שלום ושלווה, שיקיים את ההבטחה הציונית שנכזבה – ההבטחה להקים בית נורמלי ובטוח ליהודים.
8. מדינת ויימר מאמינה שלאנשים הזכות לא רק להגדרה עצמית, אלא גם הזכות לשנות את ההגדרה הזו ולפעול למען מימושה ולמען הגשמתם העצמית הלכה למעשה.
9. מדינת ויימר תבקש לגשר על תהומות וביצורים אידיאולוגיים, תרבותיים ודתיים בשיח הישראלי ובשיח הגרמני.
10. מדינת ויימר מאמינה שתורינגיה בשל מיקומה ההיסטורי והתרבותי; היותה אתר של תרבות גרמנית קלאסית; תפקידה בהיסטוריה של האנטישמיות והלאומנות הגרמנית; היותה מקום עיזבון של חיים ותרבות יהודיים; והבעיות המאיימות עליה באשר היא מדינה ברפובליקה הגרמנית שאוכלוסייתה מידלדלת וכלכלתה חלשה: כל אלה, עושים את תורינגיה למקום שאין טוב ממנו להקמתה של מדינה יהודית חדשה – מדינה שתפתור את בעיות העולם היהודי, ולצד זאת תבטיח פריחה כלכלית ותרבותית לתורינגיה עצמה.
11. מדינת ויימר תציע תשובה אנטי-פשיסטית לבעיות רבות שמדינת תורינגיה מתמודדת איתן באשר היא מדינה שעברה יותר מארבעים שנה שלטון סובייטי, ועל כן תעשה את מלאכת הקמתה של מדינה יהודית בה למלאכה שתצמיח רוב טובה לכל תושביה ותושבותיה. מדינה יהודית בתורינגיה אינה נולדת מתוך העבר לבדו, מתוך קשייו ומתוך הייסורים שהצמיח. היא נולדת כהבטחה של עתיד טוב יותר הן לתושביה הנוכחיים והעתידיים, והן לגרמנים שיוכלו לשכך בכוחה את החרדות ואת האשמה הנישאים בכנפיהן של רוחות העבר.
12. מדינת ויימר תבקש להשיב על שאלות היסוד הטורדות ודאי את מחשבתם של כל איש ואשה – שאלות שעניינן ביישוב הסתירות שבתחייה של פרויקט לאומי בעידן של כלכלה גלובלית ושל תנועת ההגירה הגלובלית, וכן באפשרות לגילוי מחדש של הדת כאופן הזדהות פוליטי-תרבותי תוך גלובליזציה של ההון הלא-דתי.
13. מדינת ויימר אינה תנועה מעשית, אלא ניסיון לעורר מחדש, בבהירות ובאומץ, שאלות פרובוקטיביות שיעשו לחידוד הסתירות הידועות בין הטיעונים האנטישמיים, הניאו-ליברליים, הלאומניים והציוניים. בכך תבקש מדינת ויימר לפרק את הטיעונים הללו, לחשוף את מנגנוני ההיגיון הפנימי שלהם ולהוציא אל אור העולם גם את האבסורדיות הגלומה בהם.

אנו מושיטים את ידנו לכל בני ובנות תורינגיה, כמו גם לבני ובנות עם היהודי הריבוני העתידי שיתיישב בה.
ידינו פרושות לשלום, לשכנות טובה, לעזרה הדדית ולעבודה משותפת בתנועתנו.
מדינת ויימר תעשה כל שביכולתה למען הגשמת המאמצים המשותפים, לטובת האזור כולו.

* בהסתמך על 13 עיקרי האמונה היהודית של הרמב"ם.

No comments:

Post a Comment